Disclaimer


Auteursrecht

Op de inhoud van deze Website rust auteursrecht. Het is niet toegestaan materiaal te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, of te publiceren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brandwijk en/of eventuele betrokkenen. © 2014 Brandwijk Alle rechten voorbehouden.Beperking aansprakelijkheid

1. Door middel van deze Website willen wij u informatie aanbieden met betrekking tot Brandwijk en haar activiteiten. Wij willen u erop attenderen dat u door deze Website te bezoeken en gebruik te maken van onze Website, u gebonden bent aan onze gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. Lees deze informatie zorgvuldig. Indien u zich niet kunt confirmeren aan de gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, dient u deze site te verlaten. Indien u gebruik blijft maken van de Website, bent u desondanks toch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

2. De informatie die u wordt aangeboden dient enkel en alleen een algemeen informatief doel en wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar gesteld. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie op de Website te verzekeren kan deze onjuist, onvolledig, niet actueel of niet van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Brandwijk wijst dan ook nadrukkelijk elke garantie, expliciet dan wel impliciet, daaronder mede begrepen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud van de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. Brandwijk wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, speciale, of gevolgschade of verlies van de hand (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, gederfde winst of opbrengsten, stagnatie in bedrijfsprocessen en verlies van of schade aan software en data) van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze Website of enige handeling ondernomen, of juist niet ondernomen, op basis van de informatie op deze site of een site waarnaar wordt verwezen. Brandwijk geeft geen garantie dat de Website, de inhoud en de gepresenteerde links toegankelijk zijn, dat de Website werkt zonder fouten, dat de servers die de Website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten en informatie vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

3. Mochten er zich links op deze Website bevinden welke toegang verlenen tot andere websites, bent u zich er dan van bewust dat deze websites niet onder onze controle vallen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze websites en de inhoud daarvan. Brandwijk is derhalve nimmer aansprakelijk voor informatie gegeven op deze websites. Op deze websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden rusten voor gebruik en toegang.

4. Op deze Website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze Website zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.Privacy Beleid

1. Al uw gegevens die u doorgeeft via de Website en/of door e-mail behandelen wij conform ons Privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven. Dit Privacybeleid beschrijft de informatie welke wij verzamelen door middel van onze internetdiensten via onze Website, hoe wij hier mee omgaan, en de wijze waarop deze informatie al dan niet openbaar gemaakt wordt.

2. Brandwijk heeft het alleenrecht op en is eigenaar van de informatie welke verzameld is of wordt op of via deze Website. Wij kunnen enige persoonlijke informatie van u opslaan of verwerken, indien deze door u verstrekt is. Persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer die van u gevraagd worden in verband met een verzoek uwerzijds voor enige informatie of in het geval u uzelf opgeeft zal met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld worden. Wij geven geen persoonlijke gegevens door of verkopen deze niet aan derden. Echter, we kunnen deze informatie wel openbaar maken binnen onze eigen organisatie.

3. Naast de informatie welke door u aan ons wordt verstrekt, kunnen wij ook gegevens registreren indien u een bezoek brengt aan onze Website. Ten aanzien van deze gegevensverzameling kunnen wij gebruik maken van cookies, om de gebruiker van de Website te identificeren. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd en waar vandaan het informatie kan opslaan met betrekking tot de wijze waarop u gebruik maakt van onze Website en stelt ons in staat u te herkennen indien u een bezoek brengt aan onze Website.

Contactformulier